Ädelträ – från planta till planka

I det följande har Hemmets ädelträ AB samlat en del förklarande och intressanta fakta kring ädelträ. Dessa träd är jämfört med till exempel gran både mer kostsamma och tar längre tid på sig att växa från planta till färdigt träd. Det är anledningen till att förhållandevis många skogsbrukare föredrar att plantera granskog, men i detta fall har staten intervenerat med ett så kallat återplanteringsstöd i syfte att få fler att vilja plantera ädellövträd.

Träden är sällan synliga norr om den biologiska norrlandsgränsen, denna gräns har med klimatet att göra. Ädellövträden syns vanligen i blandskog, men kan även stå för sig själva på betesmarker. Med blandskog menas att där även kan finnas gran samt andra lövträd såsom till exempel björk, al och asp. När det gäller bok och ek kan de dock förekomma så pass rikligt att hela beståndet betraktas som en skog av ädellövträd. I hela Sverige finns det nästintill två procent ädellövskog men om man endast tittar på Skåne, Halland och Blekinge är andelen ungefär tio procent av hela skogsarealen. Träden är av stor ekologisk betydelse för fåglar och insekter, men också för djur som äter ollon från ek och bok, till exempel vildsvin och kronhjortar.

Innan man avverkar en skog sker ett antal gallringar. En första gallring görs på ett ganska tidigt stadium i syfte att ge de bästa träden mer utrymme att växa samt för att ta bort skadade träd. Efter ytterligare en tid gör man om samma procedur för att livskraftiga träd ska få mer plats att breda ut sig. Därefter sker en slutgiltig avverkning, man fäller träden som sedan behandlas på olika sätt beroende på vem de ska levereras till. När det sker varierar, det kan ha gått allt mellan 45 och 100 år, det beror bland annat på hur bra marken de växt i har varit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *